Regulamin pobytu

Regulamin pobytu

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku na terenie gospodarstwa i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczaniem.
 2. W godz. 22-7 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować, przedstawiając dokument tożsamości.
 4. Na początku i na końcu okresu pobytu wspólnie zostanie dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu udostępnianych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Jeśli sprzęt lub pomieszczenia zostaną uszkodzone lub sprzęt zaginie – Goście są zobowiązani ponieść związane z tym koszty.
 5. Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono Gospodarze mają prawo do :
  1. odmówienia przyjęcia dodatkowych osób
  2. odstąpienia od umowy z winy turysty
 6. Goście nie mogą bez zgody Gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób, traktując ich jak swoich gości.
 7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu zaliczki.
 8. Gospodarze wskazują Gościom miejsce parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście zakwaterowani w domu mają do dyspozycji klucz do zajmowanego pokoju, który mają obowiązek zwrócić przed wyjazdem. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za dorobienie klucza.
 10. Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, których koszty mają obowiązek pokryć. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 11. Możliwy jest przyjazd ze swoimi zwierzętami, ale tylko po uprzednim ustaleniu tego z gospodarzami.
 12. Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na schodach w domu „KAAJówka Ludowa Chata w Bieszczadach”.
 13. W całym gospodarstwie obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca. Zakaz jest bezwzględnie przestrzegany w budynkach i w pobliżu budynków ze względu na niebezpieczeństwo zaprószenia ognia (drewno!).
 14. Palenie ogniska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.
 15. Goście będą starali się przestrzegać zaleceń eko-turystycznych , w chacie prowadzona jest segregacja odpadów.
 16. Po pozostawione mienie prosimy zgłaszać się jak najszybciej. Nieodebrane w ciągu 3 miesięcy zostanie przekazane potrzebującym.